Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 1 =
Szanowni Rodzice!
          

Informacje na temat rekrutacji do przedszkoli samorządowych znajdują się na stronie Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
lub w załacznikach poniżej do pobrania : Zasady Rekrutacji , Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok 2019/2020 , potrzebne oświadczenia.
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona    zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach   samorządowych do dnia 28 lutego 2019 r. (czwartek)
1. SKŁADANIE WNIOSKÓW     1.03 - 18.03.2019 r.

2. OGŁOSZENIE WYNIKÓW   25.03.2019r.( poniedziałek) GODZINA 14.00  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH

3. DO 28.03.2019 r. (
czwartek NALEŻY POTWIERDZIĆ OSOBIŚCIE W PLACÓWCE OŚWIADCZENIEM PISEMNYM , ŻE DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

4.  PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH 02.04.2019r.(wtorek) GODZINA 14.00

5. REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA I SKŁADANIE WNIOSKÓW 3.06-14.06.2019r.

6. DO  26.06.2019 r.( środa) NALEŻY POTWIERDZIĆ OSOBIŚCIE W PLACÓWCE OŚWIADCZENIEM PISEMNYM , ŻE DZIECKO BĘDZIE UCZĘSZCZAŁO DO NASZEGO PRZEDSZKOLA.

7. PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I KANDYDATÓW NIEPRZYJĘTYCH 28.06.2019r.
(piątek) GODZINA 14.00

Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli samorządowych.
KRYTERIA GŁÓWNE
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji! 

KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym– kryterium stosuje się również do rodzica samotnie  wychowującego dziecko - 5pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja -3pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km - 1 pkt.

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
       Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2019/2020.Serdecznie z apraszamy do naszego przedszkola:-)